Vuonna 1993 perustettu Suomen Buhundyhdistys on Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuudessa toimiva rotuyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten buhund – koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys toimii yhteistyössä rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton (SKL) kanssa.

Buhund yhdistyksen historiikki 1993-2013


Yhdistyksen säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Buhundyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rauma

 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten buhund -koirien jalostusta ja käyttöä.

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kennelliiton (SKL) kanssa kuulumalla SKL:n rotujärjestöön tai toimimalla sellaisena.

(Termit: Kennelliiton jäsenyhdistysten asema, voimassa 1.1.2022 alkaen)

 

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Muut jäsenet ovat perhejäseniä, kunniajäseniä, tuomarijäseniä tai kannattajajäseniä. Yhdistyksen hallitus voi palkita ansioituneen jäsenen kunniajäsenyydellä sekä kutsua buhund – rodun arvosteluoikeudet omaavan ulkomuototuomarin tuomarijäseneksi.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Mikäli jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulko- puolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksellä, kokouksensa päätöksellä, oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätös tehdään avoimella äänestyksellä ja päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Jäsen katsotaan eronneeksi laiminlyötyään jäsenmaksut.

 

4 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen varsinainen kokous.

Jäsenen tulee tilittää jäsenmaksu yhdistykselle kuukauden kuluessa yhdistyksen varsinaisen kokouksen pöytäkirjan julkaisemisesta internetsivuilla. Mikäli jäsen ei yhden huomautuksen jälkeenkään ole maksanut jäsenmaksua 14 vuorokauden kuluessa huomautuksesta, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä.

Tuomari- ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

Hallitus voi harkintansa mukaan tarjota maksutta tai alennetulla hinnalla ensimmäisen vuoden jäsenyyden kaikille uusille jäsenille tai tietylle ryhmälle, kuten sellaisille uusille jäsenille, jotka hankkivat yhdistyksen jäsenkasvattajilta pennun.
Uusien jäsenten tai jäsenryhmien kohtelu tulee olla tasavertaista hallituksen toimikauden aikana.

 

5 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla 14 vuorokautta ennen kokousta sekä toimitetaan jäsenille sähköpostitse 14 vuorokautta ennen kokousta, mikäli jäsen on toimittanut hallitukselle sähköpostiosoitteensa.

Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen on tarjottava mahdollisuus osallistua etänä.

Hallitus voi myös kutsua kokouksen koolle pelkästään etäkokouksena ilman fyysistä paikkaa.

Etäosallistumismahdollisuuden on oltava jäsenille maksuton. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että etäkokoukseen tulee voida osallistua ohjelmistolla, josta ei tule jäsenelle erillisiä kustannuksia. (Fyysisen osallistumisvälineen, kuten tietokoneen tai puhelimen sekä tietoliikenneyhteyden järjestäminen jäsenelle ei ole yhdistyksen vastuulla)

 

6 § Yhdistyksen kokoukseen osallistuminen ja äänioikeus

Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.
Tuomarijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenellä sekä perhejäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Valtakirjalla saa poissaolevan, äänioikeutetun jäsenen päätäntävaltaa käyttää läsnäoleva, äänioikeutettu jäsen. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa käyttää kaksi valtakirjaa sekä oman äänensä.

Etäkokoukseen osallistuminen edellyttää jäseneltä kuvayhteyttä henkilöllisyyden todistamiseksi osallistumisoikeuden todentamista varten.

Mikäli etänä osallistuva käyttää toisen jäsenen päätäntävaltaa valtakirjalla, tulee valtakirja toimittaa sähköisesti kokouksen puheenjohtajan pyytämään (sähköiseen)osoitteeseen kokouksen aikana.

 

7 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.

          Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 4. Esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 9. Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varahenkilö.
 10. Vahvistetaan hallituksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
 11. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksuista.
 12. Valitaan jalostustoimikunta.

 

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 3-6 hallituksen jäsentä siten, että hallituksessa on puheenjohtaja mukaan lukien aina vähintään neljä jäsentä sekä jäsenmäärän ylitettyä 200 aina yksi hallituksen jäsen lisää 100 jäsentä kohden, kuitenkin enintään seitsemän jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

Milloin hallituksessa on puheenjohtaja mukaan lukien alle viisi jäsentä, tulee lisäksi valita yksi varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee sihteerin sekä rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen keskuudesta tai ulkopuolelta.

Hallitus voi päätöksellään nimittää muita toimihenkilöitä, jotka edustavat yhdistystä ja saavat hallitukselle kuuluvia tietoja hallituksen päättämän toimenkuvan edellyttämässä laajuudessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kaksi muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaativat.
Asiat ratkaistaan hallituksen päätöksissä yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varajäsenellä on aina oikeus seurata hallituksen päätöksentekoa osallistumalla hallituksen kokouksiin ja muihin hallituksen kanaviin. Varajäsen käyttää äänioikeutta siinä vaiheessa, jos hallitus ei muuten olisi päätösvaltainen.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta ja varajäsenen 1 vuosi.

Mikäli hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen ennen hänen kahden vuoden toimikautensa päättymistä, päättyy hänet korvaavan hallituksen jäsenen toimikausi silloin, kuin alkuperäinenkin olisi päättynyt.
(Erorotaatio säilyy, jos esim. hallituksen jäsen valitaan puheenjohtajaksi yhden vuoden hallituksessa olemisen jälkeen)

Hallituksen toimikausi vaihtuu välittömästi yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätyttyä.

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, joista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, joka osoitetaan hallituksen päätäntävaltaisen kokouksen pöytäkirjalla.

 

10 § Jalostustoimikunta

Yhdistyksen kokous nimittää yhdistykselle mahdollisuuksien mukaan erillisen jalostustoimikunnan. Jalostustoimikunnan tehtävänä on Kennelliiton ja rotujärjestön jäsenyhdistyksiensä jalostustoimikunnille asettamien velvoitteiden hoitaminen sekä valmistella keskeiset jalostusta koskevat päätösehdotukset yhdistyksen kokouksiin.

Jalostustoimikunnassa on aina vähintään 3 jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärän ylitettyä 200 aina yksi toimikunnan jäsen sataa yhdistyksen jäsentä kohden. Kuitenkin enintään 5 jäsentä.

Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa siitä, että
jalostustoimikunta pitää kirjaa keskeisistä toimistaan ja toimittaa ne tiedoksi hallitukselle.

Mikäli jalostustoimikunta ei pääse yhdistyksen kokoukselle esiteltävästä asiasta yksimielisyyteen, niin päätetään esittelyn sisällöstä äänestämällä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli jalostustoimikunnan tehtäviin ei löydy riittävästi halukkaita, niin jalostustoimikunnan tehtävistä vastaa hallitus.

 

11 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 01.01.-31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta

Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous.
Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

14§ Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

 

 

Vastaa