Yhdistys

Vuonna 1993 perustettu Suomen Buhundyhdistys on Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuudessa toimiva rotuyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten buhund – koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys toimii yhteistyössä rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton (SKL) kanssa.

Buhund yhdistyksen historiikki 1993-2013

SUOMEN BUHUND YHDISTYKSEN YHDISTYSSÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Buhund yhdistys ry ja kotipaikka on Rauma.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten buhund – koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys toimii yhteistyössä rotujärjestön sekä Suomen Kennelliiton (SKL) kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, rotukatselmuksia, jalostustoiminnan ohjausta, jakaa tietoutta buhund – rodusta harjoittamalla julkaisutoi- mintaa, seuraa rodun kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekee rodun kehittämistä koskevia aloitteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Muut jäsenet ovat perhejäseniä, kunniajäseniä, tuomarijäseniä tai kannattajajäseniä. Yhdistyksen hallitus voi palkita ansioituneen jäsenen kunniajäsenyydellä sekä kutsua buhund – rodun arvosteluoikeudet omaavan ulkomuototuomarin tuomarijäseneksi.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti.
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous. Tuomari- ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Mikäli jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulko- puolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksellä, kokouksensa päätöksellä, oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, neljä muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arpomalla. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi jälkimmäistä voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä on paikalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 01.01.-31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokous- ta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille jäsenlehdessä sekä lisäksi yhdistyksen internet kotisivuilla tai kirjeellä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, ja kunniajäsenellä äänioikeus. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.
Tuomarijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Valtakirjalla saa poissaolevan, äänioikeutetun jäsenen päätäntävaltaa käyttää läsnäoleva, äänioikeutettu jäsen. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa käyttää kaksi valtakirjaa, sekä oman äänensä.

9 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 4. Esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.
 5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja kaksi hallituksen varajäsentä.
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
 8. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
 9. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain kevät- tai syyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous.
Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13 § YHDISTYSLAKI

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.